Hồ Đình Khánh

Research Engineer in Artificial Intelligence at CEA-LIST.

Hồ Đình Khánh

Research Engineer in Artificial Intelligence at CEA-LIST.

Giới thiệu
  • Oct 2019 – Present: Research Engineer in Artificial Intelligence at CEA-LIST
  • Oct 2016 – Sep 2019: PHD Candidate in Artificial Intelligence at CEA-LIST
  • Mar 2016 – Aug 2016: Research Intern in Laboratoire IBISC-CNRS
  • Jan 2016 – Mar 2016: Engineer Intern in Laboratoire SATIE-CNRS
  • Feb 2014 – Aug 2014: Engineer Intern in International Research Institute MICA
  • 2016 – 2019: Doctor of Philosophy (PhD),Information Technology and Communication in Université Nice Sophia Antipolis
  • 2015 – 2016: Master’s degree, Electrical and Electronics Engineering in Paris-Sud University (Paris XI)
  • 2010 – 2015: Engineer’s degree, Electrical and Electronics Engineering in Hanoi University of Science and Technology

Giảng dạy

Hiện tại anh Cường đang là cố vấn chuyên môn tại học viện và tham gia giảng dạy các khóa học: Machine Learning, Deep Learning, AI fullstack,...