Trần Quốc Toản

Experience

  • Làm xử lý video tại Viện Nghiên cứu MICA

Education

  • Tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Bách khoa
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ: MICA

Leave a Reply

Your email address will not be published.