Speech Recognition

Home / Speech Recognition
GIÁ TRỊ KHÓA HỌC
  • Giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được các kiến thức, kỹ thuật lập trình cơ bản khai phá và phân tích dữ liệu văn bản, tiếng nói và áp dụng trên dữ liệu thật thông qua phương pháp giảng dạy project-based và problem-based.
  • Giúp người học có được các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, thuyết trình, v.v…) trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ nhận tạo.
  • Giúp người học tiếp cận với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ nhận tạo.
  • Được các giảng viên là những PGS, TS, chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm về nghiên cứu, ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Danh sách giảng viên) giảng dạy và hướng dẫn.
MÔ TẢ KHÓA HỌC
  • Học viên được tiếp cận các khái niệm, kiến thức và kỹ thuật lập trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên: thu thập và tiền xử lý dữ liệu văn bản (Extracting and Preprocessing Text Data), trích chọn đặc trưng từ dữ liệu văn bản (Converting Text to Features), trích trọn thông tin từ dữ liệu văn bản (Information Extraction from Text), xử lý tiếng nói (Speech Recognition) và học sâu cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Deep Learning for NLP).
  • Học viên được tiếp cận với các ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên với nhiều ví dụ minh họa, dữ liệu, và dự án từ các bài toán thực tế như phân tích quan điểm (Sentiment Analysis), tóm tắt văn bản (Summarizing Text Data), phân loại tài liệu (Classifying Documents), Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong máy tìm kiếm (NLP in a Search Engine), chatbot…
  • Học viên được các kỹ năng thực hành và giải quyết các vấn đề thực tế sử dụng các kỹ thuật và công cụ của xử lý ngôn ngữ tự nhiên.